Artikel 1. Toepasselijkheid 
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Cleo’s Clever Cakes zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoop en/of Verzendvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt. 

1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Cleo’s Clever Cakes  worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Cleo’s Clever Cakes  ingeschakelde tussenpersonen en andere derden. 

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten 
2.1 Alle aanbiedingen van Cleo’s Clever Cakes  zijn vrijblijvend en Cleo’s Clever Cakes  behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Cleo’s Clever Cakes .  Cleo’s Clever Cakes is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Cleo’s Clever Cakes  dit mee (indien uw adres of e-mailadres bij ons bekent is) binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling. 

Artikel 3. Prijzen en betalingen 
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro`s, inclusief BTW en exclusief handlings/verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. 

3.2 Betaling dient te geschieden vooraf, ten zij anders schriftelijk overeengekomen. 

3.3 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Cleo’s Clever Cakes . 
 
3.4 Bij het plaatsen van een bestelling moet de betaling uiterlijk 14 dagen vóór de afleveringsdatum in ons bezit zijn. Bankrekening NL58INGB0005332618 t.n.v. C. S. van der Stap te Arnhem. Vermeldt aub uw naam en het factuurnummer.

Artikel 4. Levering 
4.1 De door Cleo’s Clever Cakes opgegeven levertijden zijn conform de gemaakte afspraak in de offerte /factuur. 

4.2 De levering van de producten en diensten geschiedt op de plaats en het tijdstip die is genoteerd in de factuur. 

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud 
5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Cleo’s Clever Cakes verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over. 

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten 
6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Cleo’s Clever Cakes geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. 

6.2 Cleo’s Clever Cakes garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden. 

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid 
7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Cleo’s Clever Cakes daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven. 

7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Cleo’s Clever Cakes de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. 

7.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan Cleo’s Clever Cakes te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen. Het retouradres kunt u via e-mail aanvragen.

7.4 Cleo's Clever Cakes behoudt zicht het recht voor te allen tijden deze voorwaarden te wijzigen.

Artikel 8. Bestellingen/communicatie 
8.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Cleo’s Clever Cakes, dan wel tussen Cleo’s Clever Cakes en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Cleo’s Clever Cakes, is Cleo’s Clever Cakes niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Cleo’s Clever Cakes. 

Artikel 9. Overmacht 
9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Cleo’s Clever Cakes in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Cleo’s Clever Cakes gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. 

9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Cleo’s Clever Cakes kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. 

Artikel 10. Diversen
10.1 Indien u aan Cleo’s Clever Cakes schriftelijk opgave doet van een adres, is Cleo’s Clever Cakes gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u de aan Cleo’s Clever Cakes schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden. Uw adres word niet voor andere doeleinden gebruikt dan wel doorgestuurd aan derden.

10.2 Wanneer door Cleo’s Clever Cakes  gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Cleo’s Clever Cakes deze Voorwaarden soepel toepast. 

10.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met Cleo’s Clever Cakes in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Cleo’s Clever Cakes vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling. 

10.4 Cleo’s Clever Cakes is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden. 

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 
11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland. 

Artikel 12. Auteursrecht 
12.1 Alle woord- en beeldmerken op www.clever-cakes.nl, www.cleo-clever-cakes.nl en www.cake-o-theek.nl zijn eigendom van Cleo's Clever Cakes tenzij anders wordt aangegeven. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Cleo's Clever Cakes is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken. De gepubliceerde foto's op deze sites zijn eigendom van Cleo's Clever Cakes en mogen niet zonder zijn schriftelijke toestemming worden gebruikt.

ALGEMENE RICHTLIJNEN WORKSHOPS 

Deelname:
Wij verzoeken u het bedrag uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de factuur over te maken. Cleo's Clever Cakes stuurt u geen bevestiging over het ontvangen workshopgeld. Wij verzoeken bij uw betaling het volgende duidelijk te vermelden. Factuurnummer, datum en naam waaronder u bent ingeschreven. 

Aanvangstijden workshop:
Wij verzoeken u tijdig aanwezig te zijn zodat de workshop of cursus op tijd kan beginnen. 

Zelf meenemen:
Schort, papier en pen voor eventuele notities. 
Indien nodig een koelbox om uw taart of cupcakes mee te nemen. 

Kosten:
Genoemde prijzen zijn inclusief BTW, grondstoffen en gezamenlijk gebruik materialen. Bij aanvang van de cursus of workshop ontvangt u een echte taart, cupcakes, koekjes of een dummy taart. U krijgt een doos waarin u de het cursusresultaat mee huiswaarts kunt nemen. Bij dagworkshops/cursussen van 10.00 tot 14.30 uur zorgt Cleo's Clever Cakes voor een lichte lunch. 

Annulering:

Na de betaling van de cursus, workshop en kinderfeesten gelden de volgende richtlijnen (te noemen workshops):
  • Annuleert u 4 weken vóór de workshopdatum, dan wordt het gehele workshop bedrag aan u terugbetaald inclusief extra gemaakte kosten zoals zaalhuur aan een derde partij;
  • Annuleert u de workshop tussen 3 en 4 weken voor aanvang, behoudt u het recht om op een andere datum deel te nemen of u kunt iemand anders op uw plek laten deelnemen. Graag ontvangen wij dan zsm per mail hiervan de wijziging met de datum en met de naam van de vervangende deelnemer. Als iemand anders op de dag zelf zal deelnemen op uw plek, ontvangen wij graag telefonisch hiervan de bevestiging voor aanvang van de les. U kunt ook kiezen of het workshop bedrag voor 70% aan u wordt terugbetaald. Exclusief gemaakte kosten zoals zaalhuur aan een derde partij;
  • Annuleert u de workshop tussen 2 en 3 weken voor aanvang, dan wordt het workshop bedrag voor 50% aan u terugbetaald. Exclusief gemaakte kosten zoals zaalhuur aan een derde partij;
  • Annuleert u de workshop tussen 0 en 14 dagen voor aanvang, dan vervalt het recht op teruggave van het bedrag inclusief gemaakte kosten zoals zaalhuur aan eeen derder partij.
  • De annulering dient schriftelijk ingediend te worden! Dit mag via email naar info@clever-cakes.nl. U krijgt altijd een email bevestiging van de annulering. Mocht uw email niet zijn aankomen, neem dan contact met ons op via de telefoon, dan geldt de datum waarop de bevestiging van annulering wordt gegeven.
  • Bij het niet opdagen bij de workshop blijven de betaalde kosten van Cleo's Clever Cakes.
Cleo's Clever Cakes heeft niet de verplichting u een alternatieve workshop of cursus aan te bieden.

Annulering door Cleo Clever Cakes:

Cleo's Clever Cakes behoudt zich het recht om de workshop bij gebrek aan belangstelling ten alle tijden te annuleren. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Er bestaat dan een mogelijkheid om zich in te schrijven voor een ander workshop of u krijgt het geld gerestitueerd. Indien u deelneemt aan de workshop geldt deze deelname alleen voor u.

Mocht het zo zijn dat er door omstandigheden de workshop vanuit ons niet door kan gaan, krijgt u uiteraard het volledige bedrag terug.

Het is niet toegestaan om kinderen/huisdieren mee te nemen naar de workshop.

Kinderfeestjes:
Indien Cleo's Clever Cakes door overmacht het kinderfeestje niet door kan laten gaan, dan is Cleo's Clever Cakes gerechtigd om zonder gerechtelijke tussenkomst het kinderfeestje te annuleren, zonder dat zij schadevergoeding is verschuldigd aan u. Er zal eerst worden getracht om een andere geschichte datum te organiseren voor het kinderfeestje. Lukt dit niet, dan zal de kinderfeestjessom uiteraard bij overmacht aan u worden terugbetaald.

Tijdens de workshops en kinderfeestjes is het niet toegestaan om te filmen, vanwegen het copyright. Of dit moet duidelijk van te voren op schrift zijn vastgelegd. Foto's mogen mogen worden genomen, in overleg

Kinderfeesten worden gegeven op locatie bij de mensen thuis.

Bij eventuele vragen kunt u altijd contact opnemen via: info@clever-cakes

Gemist Cursusdeel
Indien u tijdens cursusdagen wegens onvoorziene redenen één of meerdere dagen niet kunt deelnemen is Cleo's Clever Cakes niet verplicht u deze dagen op een andere datum te laten inhalen. 

Materialenpakket

Alle materialen zijn in bruikleen tijdens de workshops/cursussen. U neemt in ieder geval een door u versierde taart, cupcakes, koekjes of boetseerwerk mee naar huis in een taartdoos.

Algemenevoorwaarden zijn vastgelegd in 2016

 
 
Clever Cakes op facebook 

 
Cake-O-Theek